บริษัท สแตนดาร์ด แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ได้รับใบรับรองมาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001:2003
   
   
ทางบริษัทฯได้รับใบรับรองมาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001:2003 จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ซึ่งเป็น 1 ใน 200 โรงงานในประเทศไทยที่ได้รับรองผ่านมาตรฐานการจ้างและส่งเสริมแรงงานที่มีมาตรฐานตรงตามหลักสากลโลก 
ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่าทางบริษัทฯได้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการทำงานในระบบงานของผู้ผลิตที่คำนึงถึงคุณภาพงานและหลักจริยธรรมอันดีในการว่าจ้าง