อบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินประจำปี 2557
   
       บริษัทสแตนดาร์ด แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ได้จัดอบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน
ประจำปี  2557ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู  เมื่อ13 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา

    การเกิดเพลิงไหม้ในสถานประกอบการ ย่อมทำให้เกิดความเสียหายหลายด้าน เช่น มีผลกระทบต่ออาคาร
และสถานที่ ,อุปกรณ์การผลิต ,วัตถุดิบ , สินค้า , บุคลากร , สิ่งแวดล้อม รวมถึงภาพพจน์ของ
สถานประกอบการนั้นๆ ทำให้การผลิตหรือ การประกอบธุรกิจหยุดชะงักได้ ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ
ของนายจ้างและภาพพจน์โดยรวมของบริษัทฯ      
   
    ซึ่งบริษัทสแตนดาร์ด แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและความปลอดภัยของบริษัทและ
พนักงานจึงได้จัดอบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินประจำปีขึ้น เพื่อการป้องกันมิให้เกิด
เพลิงไหม้   และการจัดการระงับเหตุเพลิงไหม้ในขั้นต้นแก่พนักงานที่ยังขาดความรู้ ทักษะในการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยในส่วนของการรับผิดชอบในด้านการป้องกันการเกิดเหตุเพลิงไหม้ในภาวะปกติเบื้องต้นได้.