บริษัท สแตนดาร์ด แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ได้รับมอบประกาศนียบัตร ACHIEVEMENT AWARD จาก TGI
   
   

บริษัท สแตนดาร์ด แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ได้รับมอบประกาศนียบัตร ACHIEVEMENT AWARD จาก TGI
THINK GREEN INITIATIVE: TGI คือองค์กรที่ให้ความชัดเจนสำหรับการปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อม
ซึ่งบริษัท สแตนดาร์ด แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ก็ได้ดำเนินกิจการโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเสมอมา
โดยการทำตามข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม การปรับปรุงประสิทธิภาพของวัตถุดิบโดยการจัดการ
ทรัพยากร รวมไปถึงการรีไซเคิล การนำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งช่วยในการลดของเสีย เพื่อให้ได้มา
ซึ่งการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน เพิ่มความเข้าใจในการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อันแสดงให้เห็นถึง
“ความห่วงใยสิ่งแวดล้อม” อย่างมั่นคง