โครงการ เมล็ดพันธุ์แห่งความดี
   
   

(Seed Bomb Project)
ยิงเมล็ดพันธุ์ พืช ปลูกป่า
ณ เขานางพันธุรัต จ.เพชรบุรี วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561