บริษัท สแตนดาร์ด แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรม แพรกษาปันสุข
   
   เทศบาลตำบบแพรกษาได้ดำเนินการเกี่ยกับมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกัน
และควบคุมการยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด19 ทำให้หลายๆบริษัท และสถานที่ให้บริการต่างๆ
สั่งให้หยุดบริการส่งผลให้มีพี่น้องประชาชนจำนวนมากได้รับความเดือดร้อน จาการขาดรายได้ ทำให้ประสบ
กับความยากลำบากในการดำรงชีพ ดังนั้นเทศบาลตำบลแพรกษา จึงได้จัดกิจกรรมแพรกษาปันสุข
(สุขใจผู้ให้ อิ่มใจผู้รับ) เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวนั้น
ทางบริษัท สแตนดาร์ด แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรม แพรกษาปันสุข โดยการนำน้ำดืม และ
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด มอบให้แก่เทศบาลตำบบแพรกษา เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชน
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ จาก โควิด 19 ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2563