BVQI: UKAS Quality Management รับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001: 2008
   
   บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001: 2008 สำหรับการผลิตสินค้าประเภทสินค้า Household and Aerosol products จากสถาบันรับรองมาตรฐาน BVQI: UKAS Quality Management ซึ่งเป็นสถาบันในระดับแนวหน้าที่ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ โดยแสดงให้เห็นถึงคุณภาพในกระบวนการผลิตสินค้า การบริหารจัดการ ที่ได้มาตรฐานสากลที่มีคุณภาพ โดยการได้รับรองระบบคุณภาพมาตรฐานนี้จะเป็นพื้นฐานสำคัญที่เป็นเครื่องมือยืนยันในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องและเพื่อสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีมาตรฐานให้แก่ลูกค้าทุกท่าน